Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 507 222 727

Regulamin zakupów

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem mozaika.pl, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym pod adresem mozaika.pl Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Sklep Internetowy - sklep internetowy zarejestrowany pod adresem internetowym mozaika.pl, działający 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę prowadzony przez firmę DD3 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Krakowska 183, o numerze NIP: 9372669460, REGON: 243523422, KRS:0000503939;

Sprzedawca - Firma DD3 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Krakowska 183, o numerze NIP: 9372669460, REGON: 243523422, KRS:0000503939;

Produkt/Towar - wszystkie rzeczy (zwane także jako towar) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą ceny. Wszystkie towary dostępne w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej;

Zamówienie - formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

Umowa Sprzedaży / Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny towaru powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, cenę, ew. koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

Koszyk - usługa, która udostępniana jest każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu dostępnego pod adresem mozaika.pl, polegająca na umożliwieniu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni;

Konto - przestrzeń dostępna dla Klienta w sklepie internetowym mozaika.pl dająca szerszy dostęp do funkcjonalności sklepu w tym, np. zamówień, not, adresów dostawy, kuponów rabatowych i innych;

Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnej, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży;

Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach określonych w odrębnym dokumencie;

Zamówienia Indywidualne – zlecenie Klienta wykonania zamówienia na produkt który nie jest standardowej ofercie sklepu i będzie wykonane na specjalne zamówienie u jednego z

dostawców sklepu. Z uwagi na charakter Zamówienia Indywidualnego Sklep będzie pobierał min. 30% zaliczki na wykonanie zamówienia oraz poda datę realizacji zamówienia.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy mozaika.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pomocą sieci internetowej i platformy mozaika.pl dostępnej pod tym adresem.

2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest konieczna w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i Konta w Sklepie Internetowym.

3. Sprzedawca informuje, że wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego mozaika.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ / ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym mozaika.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają ew. kosztów przesyłki.

2. Zamówienia składane są przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem mozaika.pl przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne tylko wtedy, gdy Klient wskaże prawidłowe dane do realizacji Zamówienia w tym w szczególności adres dostawy i dane kontaktowe. Brak podania tych danych upoważnia Sklep Internetowy do anulowania Zamówienia.

4. Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną lub pocztą albo kurierem obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

5. Klient ma możliwość skorzystać z opcji zapamiętania danych dla ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia zakładając Konto w Sklepie Internetowym mozaika.pl Wybrany przez Klienta login oraz hasło powinny pozostać jego tajemnicą. Dane logowania Klienta nie są znane Sprzedającemu. Istnieje możliwość odzyskania logionu i hasła na stronie logowania w Sklepie Internetowym.

6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem odnotowania wpłaty na koncie Sprzedającego za zamówiony Towar. W przypadku „Płatności za pobraniem” czas realizacji zamówienia liczony jest natychmiast od chwili jego odnotowania w Sklepie Internetowym.

Zamówienia Indywidualne realizowane są dopiero po zapłacie zaliczki w wysokości ustalonej ze sprzedawcą Sklepu i realizowane są w ustalonym indywidualnie z

Klientem terminem realizacji.

IV. KOSZTY I WYSYŁKA

1. Towar wysyłany jest do Klienta na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Wszelkie nieprawidłowości w danych niezbędnych do realizacji zamówienia mogą spowodować opóźnienie w dostawie Towaru.

2. Towar wysyłany jest w przeciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego za pomocą przesyłki kurierskiej GLS lub Raben albo przesyłki paletowej.

3. Klient jest obciążony kosztami przesyłki określonymi w cenniku dostępnym na stronie „Dostawa i płatności” w Sklepie Internetowym mozaika.pl Wysokość opłat uzależniona jest od sposobu dostawy i metody płatności wybranej przez Klienta.

4. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi wyraźne znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane albo uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Informujemy, że brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

V. PŁATNOŚCI

1. Na każdy zakupiony Towar w Sklepie Internetowym mozaika.pl wystawiamy imienną fakturę dostarczaną do klienta wraz z zamówieniem lub przesyłką elektroniczną lub pocztą. 2. Płatności za zakupiony Towar można dokonać: a) przelewem na konto XXX wskazując nr zamówienia; b)szybkimi płatnościami; c) gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze) za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z panującymi zasadami, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Sprzedawca może wydłużyć ten okres w postaci Promocji, co wówczas będzie regulować regulamin tej Promocji.

2. Zwracany Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie odesłany w pełni kompletny i nie będzie w żaden sposób uszkodzony ani nosić żadnych śladów używania.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Towar należy przesłać na adres naszego magazynu DD3 Sp. z o.o. ul. Krakowska 183, 43-300 Bielsko-Biała

4. Koszty przesyłki ponosi Klient. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz „Zwrotu i wymiany” dostępny do pobrania tutaj. Zwroty bez wskazanego dokumentu nie będą rozpatrywane.

6. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zapłaconej przez niego kwoty (ceny Towaru) w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Klienta rachunek albo w przypadku braku wskazania, tą samą drogą, którą Klient wpłacił należność za Zamówienie.

W przypadku odstąpienia od  Zamówienia Indywidualnych, które nie jest wynikiem złej jakości lub wady produktu zamawiający utraci zapłaconą zaliczkę, która odpowiada

utracie wartości towaru, którego nie można odsprzedać innemu Klientowi sklepu z uwagi na charakter Zamówienia Indywidualnego opisanego w definicjach.

VII. REKLAMACJA TOWARU

1. Reklamacja zakupu Towaru w Sklepie Internetowym może nastąpić z następujących przyczyn: a) wady fabrycznej towaru w chwili zakupu, b) wady powstałej w wyniku dostawy Towaru, gdy opakowanie lub plomby albo taśmy zabezpieczające są zerwane, c) niezgodności towaru z Zamówieniem

2. W przypadku, gdy Sklep Internetowy nie posiada w magazynie Towaru podlegającego wymianie, może zaproponować Towar alternatywny albo w terminie do 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrócić należności za zakupiony Towar.

3. W przypadku skorzystania z prawa do reklamacji, Towar należy przesłać na adres naszego magazynu DD3 Sp. z o.o. ul. Krakowska 183, 43-300 Bielsko-Biała

4. Koszty przesyłki ponosi Klient. Koszty przesyłki zostaną zwrócone natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz reklamacji towaru dostępny do pobrania tutaj. Reklamacje bez albo bez poprawnie wypełnionego dokumentu nie będą rozpatrywane.

VIII. GWARANCJA

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym pod adresem mozaika.pl są fabryczne nowe i objęte gwarancją producenta.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym pod adresem mozaika.pl podlegają wymianie w sytuacji, gdy: a) posiadają wady fabryczne, b) towar jest niezgodny z Zamówieniem

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celach niezbędnych do realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z czym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci zawsze mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem mozaika.pl z dniem 25.12.2014 r.

2. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

3. Obecność towaru w asortymencie Sklepu Internetowego Mozaika.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

4. Sklep Internetowy mozaika.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opisy Towaru na stronie internetowej wraz ze zdjęciami prezentowały rzeczywisty stan Towarów.

5. Sklep Internetowy mozaika.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opisy Towaru na stronie internetowej wraz ze zdjęciami prezentowały rzeczywisty stan Towarów.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r. można pobrać tutaj.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl